Právne upozornenie

Právne upozornenie

Podmienky používania

Táto webová stránka je vlastnená a prevadzkovaná spoločnosťou KRKA Slovensko, s.r.o., ktorá je súčasťou Krka Group (ďalej len spoločnosť Krka). Spoločnosť Krka spravuje, dohliada a aktualizuje webovú stránku spoločnosti Krka, Novo mesto, Slovinsko. Tieto webové stránky poskytujú všeobecné informácie o Krke a jej produktoch.

Ak otvoríte alebo surfujete po ľubovoľnej stránke na webe spoločnosti Krka, automaticky akceptujete všetky nižšie uvedené obmedzenia a podmienky. Nepoužívajte túto stránku, ak nesúhlasite so všetkými podmienkami používania. Odporúčame Vám si občas prečítať Podmienky používania a Ochrany osobných údajov, pretože sú právne záväzné.

Informácie a dáta na webe spoločnosti Krka majú len informačný charakter a neposkytujú základ pre právne záväzné vzťahy alebo vznik takýchto vzťahov, pokiaľ tak nie je vyslovne uvedené (napr. zverejnenie oficiálnych ponúk, reklamných materiálov a pod.).

Informácie o spoločnosti Krka a jej produktoch uvedené na webových stránkach spoločnosti Krka nesmú byť chápané ako produktové ponuky. Informácie o týchto produktoch a/alebo o účinných látkach uvedené na webových stránkach spoločnosti Krka sú iba všeobecné informácie o portfóliu produktov spoločnosti Krka. Tieto informácie nemôžu byť považované za ponuku, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak.

Zbavenie sa zodpovednosti

Na to, aby sme zabezpečili presnosť informácií a aktuálnosť dát na našich stránkach, spoločnosť Krka navrhla svoje webové stránky s veľkou pozornosťou, so zámerom tak robiť aj naďalej. Spoločnosť Krka, avšak neprijíma žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť týchto dát. Spoločnosť Krka si taktiež vyhradzuje právo pozmeniť v ľubovoľnom čase a ľubovoľným spôsobom obsah stránok, bez uvedenia príčíny a bez predchádzajúceho upozornenia. Užívatelia webových stránok používajú zverejnené údaje len výhradne na svoje riziko. Spoločnosť Krka a iné právnické alebo fyzické osoby, ktoré spolupracovali na návrhu a vývoji aktuálnych webových stránok, sa výslovne zbavujú akejkoľvek zopdpovednosti alebo záväzkov za škody, ktoré vzniknú alebo súvisia s prístupom, používaním alebo s neschopnosťou použiť informácie z týchto stránok a/alebo s chybami a nedostatkami v ich obsahu.

Údaje poskytované na webovej stránke spoločnosti Krka, si žiadnym sposôbom nekladú za cieľ poskytovať odborné lekárske rady alebo liečebné postupy produktami spoločnosti Krka pre akúkoľvek chorobu. Predtým, ako použijete liek spoločnosti Krka, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Môže sa stať, že na webové stránky spoločnosti Krka budú užívatelia prispievať rôznymi informáciami. Spoločnosť Krka sa zbavuje v tomto smere akejkoľvek zodpovednosti. Zoberte prosím na vedomie, že tieto informácie nie sú dôverné a nepodliehajú ochrane copyrightom. Spoločnosť Krka si vyhradzuje právo tieto informácie slobodne používať, šírit alebo zverejniť inej strane bez obmedzení, a použiť ich bez uvedenia zdroja. Spoločnosť Krka si vyhradzuje právo použiť taktiež (a nie iba) idey, koncepty, znalosti, skúsenosti a techniky, ktoré sú predmetom takýchto informácií alebo takéto informácie obsahujú. Spoločnosť Krka môže použiť tieto informácie podľa svojho uváženia ľubovoľným spôsobom.

Odkazy na iné webové stránky

Aktuálne webové stránky taktiež obsahujú informácie od tretích osôb a odkazy na ich webové stránky. Ak usúdime, že je to primerané, príslušným spôsobom to zvýrazníme. Spoločnosť Krka nie je oboznámená s obsahom webových stránok tretích strán a preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie na nich uvedené.

Práva k duševnému vlastníctvu

Všetky informácie a obrázky umiestnené na webovej stránke spoločnosti Krka, v právne povolenom rámci, podliehajú copyrightu a ostatným právam k duševnému vlastníctvu. Dokumenty publikované na tejto stránke môžu byť reprodukované iba pre nekomerčné a osobné účely, a musia spĺňať všetky vyššie uvedené podmienky týkajúce sa copyrightu a iných práv duševného vlastníctva. Informácie nachádzajúce sa na webovej stránke nesmú byť kopírované, zobrazované, sťahované, pozmeňované, reprodukované alebo iným spôsobom distribuované na komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti Krka. Názvy značiek a ochranné známky, ktoré sa objavujú na týchto stránkach, sú registrované ochranné známky spoločnosti Krka, alebo ich má spoločnosť Krka právo používať.

Ochrana osobných údajov

Krka so špeciálnou starostlivosťou dbá o ochranu a nezverejnovanie informácií získaných od užívateľov prostredníctom jej webovej stránky a ich osobných údajov podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike. Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o zbere, ukladaní, používani a šírení informácií.

Našu webovú stránku môžete používať bez toho, aby vložili svoje osobné údaje.

Zbierame osobné údaje, ktoré nám pošlete elektronickou poštou alebo ktoré sú súčasťou dotazov, žiadostí alebo podobných situácií, keď sa rozhodnote nám vaše osobné dáta zaslať.

Naviac k údajom, ktoré nám pošlete, takisto zbierame aj informácie z cookies. Tieto informácie môžu obsahovať webové stránky prepojené s našou stránkou, stránky ktoré navštívite z našej webovej stránky, vašu IP adresu a dĺžku času stráveného na našej stránke. Tieto informácie by sme mohli použiť pri vašej indetifikácii, avšak takto nekonáme.

Údaje a informácie ktoré nám zasielate, alebo ktoré zozbierame z cookies, môžu byť spracované len na účel pre ktorý nám boli zaslané a pre nasledovné účely: štatistické účely, ale len tak aby ste nemohli byť identifikovaný; diagnostické problémy súvisiace s našim serverom a spravovaním našej webovej stránky; alebo na ďalšie účely, ktoré ste požadovali alebo s nimi súhlasili, pokiaľ to inák nevyžaduje zákon.

Údaje a informácie ktoré nám zasielate budú uložené a použité spoločnosťou Krka iba na nevyhnutný čas potrebný k dosiahnutiu účelu pre ktoré boli zozbierané. Vaše osobné údaje sú spracovavané v Slovenskej republike a v Slovinsku spoločnosťou Krka. Zabezpečíme, že ochrana osobných bude spĺňa legislatívu Európskej únie, Slovinska a Slovenskej Republiky, kde sú dáta zbierané a spracovávané.

Určité data môžeme postúpiť na spracovanie našim obchodným partnerom v Slovinsku, za ktorých sa zaručujeme že vyhovujú nariadeniam o osobných údajoch vo vašej krajine. Ani spoločnosť Krka a ani naši obchodní partneri neposkytnú vaše údaje tretej strane alebo štátu, pokiaľ neobdržíme váš súhlas aby sme takto mohli učiniť, alebo to nie je vyžadované opravnenými inštitúciami.

Pri záujme o prístup, nápravu, blokovanie alebo vymazanie vašich osobných dát, prosím kontaktujte nás na uvedenenej adrese:

KRKA Slovensko, s.r.o.
Mlynske Nivy 45
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Email: info.sk@krka.biz

Cookies

Cookie je malý súbor, ktorý sa uloží na Váš počítač, keď prvýkrát navštívite webovú stránku. Ak túto stránku navštívite opäť, údaje  sú načítané z cookie a webové stránka rozpozná cookie. Zmyslom tejto technológie a získaných údajov je skvalitniť webové stránky a užívateľský zážitok.

Krka používa dočasné cookies a trvalé cookies – po opustení webovej stránky zostávajú uložené na vašom zariadení po určitú dobu. Dočasné cookies používame na spočítavanie návštevníkov stránky. Taktiež využívame trvalé cookies, ktoré pochádzajú od iných webových stránok, a to reklamné cookies a Google Analytics cookies, z ktorých zisťujeme ako sa pohybujete na našich stránkach, ktorý obsah je pre vás najzaujímavejší a ako dlho zostávate na konkrétnej položke.

Údaje zozbierané z cookies sú spracovávané iba na štatistické účely, a iba v súhrnnej forme tak, že nemožete byť indentifikovaný, na diagnostiku problémov nášho servera, spravovanie našej webovej stránky a na informovanie vás o našich produktoch a službách.

Väčšina webových prehliadačov podporuje cookies. Cookies môžete zmazať alebo zamietnuť hocikedy. Ak si želáte zmazať alebo zamietnuť cookies na vašom zariadení, možete zmeniť nastavenia vašeho webového prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac ako kontrolovať, mazať alebo zamietnuť cookies vo vašom prehliadači navštívte stránku www.aboutcookies.org.

Bezpečnostné opatrenia

Krka používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby ochránila dáta pred manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb. Na zabezpečenie ochrany a utajenia osobných údajov, ktoré zbierame on-line, používame dátové siete, ktoré sú okrem iného chránené firewallom a heslom. Na spracovávanie osobných údajov sme prijali opatrenia primerane navrhnuté tak, aby sme tieto informácie ochránili pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, únikom, zmenou alebo zničením. Avšak nemôžeme garantovať, že nedôjde k žiadnej strate, zneužitiu, neautorizovanému prístupu, úniku, zmene alebo zničeniu údajov, napriek tomu, že sa snažíme predchádzať takýmto nežiadúcim udalostiam.

Neustály vývoj internetu vyžaduje občasné úpravy našich Podmienok používania a Ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo urobiť zmeny, keď to bude potrebné.

 

Posledná zmena v Júni 2013.

Nalgesin S

Voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný.
Vždy si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto