Právní ustanovení

Podmínky používání

Tuto webovou stránku vlastní a poskytuje společnost KRKA ČR, s.r.o. (dále jen "Krka"), která je součástí obchodní skupiny Krka Group. Krka spravuje, aktualizuje a dohlíží na tuto webovou stránku v Praze, v České republice. Tyto webové stránky mají za cíl poskytnout základní informace o společnosti Krka a jejích produktech.

Pokud otevřete nebo začnete prohlížet kteroukoliv stránku na webových stránkách společnosti Krka, přijímáte všechna omezení a podmínky používání uvedené níže. Pokud s takto definovanými podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, tyto webové stránky. Při návštěvě těchto webových stránek Vám doporučujeme, abyste si pročetli aktuální znění Podmínek používání a Zásad ochrany osobních údajů, protože jsou právně závazné.

Informace a data dostupná na webových stránkách společnosti Krka slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují základ jakýchkoliv právně závazných vztahů nebo ustavování takových vztahů, pokud není výslovně uvedeno jinak (např. zveřejněním oficiálních nabídek, marketingových materiálů, apod.).

Informace o společnosti Krka a jejích produktech prezentované na webových stránkách společnosti Krka nemají být chápány jako nabídka těchto produktů. Informace o produktech a/nebo aktivních látkách prezentované na webových stránkách společnosti Krka slouží výhradně k obecným informačním účelům ohledně celkové šíře produktové nabídky společnosti Krka. Berte prosím na vědomí, že tyto informace nelze chápat jako nabídku, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Prohlášení o omezení odpovědnosti

Společnost Krka věnovala vývoji svých webových stránek náležitou pozornost a hodlá v tomto přístupu pokračovat tak, aby zajistila přesnost informací a aktuálnost prezentovaných údajů. Společnost Krka nicméně nepřejímá žádnou odpovědnost za absolutní přesnost a úplnost uváděných informací. Společnost Krka si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem změnit obsah těchto webových stránek, a to bez uvedení důvodu či bez předchozího upozornění. Uživatelé používají tyto webové stránky a data na nich uvedená na své vlastní riziko. Společnost Krka i jakákoliv jiná fyzická či právnická osoba, jež se podílela na návrhu či vytváření těchto stránek, se výslovně zříkají veškeré zodpovědnosti či záruk vůči jakýmkoliv ztrátám způsobeným či spojeným s přístupem na stránky, jejich používáním či nemožností použít informace prezentované na těchto webových stránkách anebo s chybami či nedostatky v jejich obsahu.

Informace prezentované na webových stránkách společnosti Krka nemají za cíl poskytnout odbornou lékařskou radu či pokyny k léčbě jakékoliv nemoci za pomocí přípravků z produkce společnosti Krka. Použití jakéhokoliv přípravku z produkce společnosti Krka konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Může nastat situace, že kterýkoliv uživatel webových stránek společnosti Krka bude reagovat na zveřejněný obsah prostřednictvím vlastních písemných komentářů, jež mohou obsahovat různé informace. Společnost Krka se v této souvislosti zříká jakékoliv odpovědnosti. Berte prosím na vědomí, že takto zveřejněné informace nejsou důvěrné a nepodléhají ochraně autorských práv. Společnost Krka si vyhrazuje právo svobodně používat takto zveřejněné informace, šířit je či je sdílet s jakýmkoliv třetím subjektem bez omezení a používat je bez citování zdroje. Společnost Krka si vyhrazuje právo používat také (nikoliv však výhradně) nápady, koncepty, znalosti, zkušenosti a techniky, jež jsou obsahem těchto informací nebo jež mohou tyto informace zahrnovat. Společnost Krka může použít tyto informace dle vlastního uvážení za jakýmkoliv účelem.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky obsahují také informace třetích stran a odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud to společnost Krka uzná za vhodné, tak je odpovídajícím způsobem označí. Společnost Krka není obeznámena s konkrétním obsahem webových stránek třetích osob a nenese tedy v žádném případě jakoukoliv odpovědnost za informace tam uvedené.

Ochrana duševního vlastnictví

Všechny informace a grafické prvky prezentované na webových stránkách společnosti Krka jsou v rámci existujících právních předpisů předmětem ochrany autorských práv a ostatních práv na ochranu duševního vlastnictví. Dokumenty zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být reprodukovány pouze pro nekomerční a osobní použití, přičemž musí být dodržena veškerá výše uvedená ustanovení o ochraně autorských práv nebo ostatních práv na ochranu duševního vlastnictví. Informace obsažené na těchto webových stránkách nesmí být kopírovány, vystavovány, stahovány, měněny, reprodukovány či šířeny jiným způsobem ke komerčním účelům bez výslovného písemného souhlasu uděleného společností Krka. Obchodní názvy a značky, které jsou zobrazeny na těchto webových stránkách jsou registrované obchodní značky společnosti Krka, která disponuje veškerými právy k jejich používání.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Krka věnuje zvláštní péči ochraně a zachování důvěrnosti informací získaných od uživatelů svých webových stránek a jejich osobních dat v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Prostudujte si prosím níže bližší informace o shromažďování, použití a šíření takových informací.

Naše webové stránky můžete používat bez zadávání svých osobních dat.

Shromažďujeme osobní údaje zaslané e-mailem či jako součást dotazů nebo žádostí a v podobných situacích, kdy se sami rozhodnete své osobní údaje pro naše potřeby uvést.

Kromě údajů, která nám sami pošlete, shromažďujeme také informace ze souborů cookies. Tyto informace mohou zahrnovat webové stránky propojené s našimi webovými stránkami, webové stránky, jež navštívíte z našich webových stránek, Vaši IP adresu a délku Vaší návštěvy na našich webových stránkách. Bylo by sice možné na základě těchto informací určit Vaši identitu, ale takový krok vědomě nečiníme.

Data a informace, které nám pošlete nebo které získáme ze souborů cookies, mohou být dále zpracovávána k následujícím účelům: statistické analýze (vedené způsobem zachovávajícím anonymitu jednotlivých uživatelů), diagnostice problémů s naším serverem, správ našich webových stránek nebo k účelům, o něž jste požádali a souhlasili s nimi, pokud zákonná úprava nepožaduje jinak.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Krka v České republice a ve Slovinsku. Jsou uchovávány na serverech, které spravujeme. Zajistíme, aby ochrana osobních údajů odpovídala zákonným požadavkům a ustanovením platným v Evropské unii, Slovinsku a České republice, kde jsou tyto údaje shromažďovány nebo zpracovávány.

Zpracovávání určitých dat můžeme zajišťovat pomocí externích obchodních partnerů ve Slovinsku, u nichž garantujeme, že s nimi nakládají v souladu se zákonnými ustanoveními platnými ve vaší domovské zemi. Společnost Krka a její obchodní partneři se zavazují, že nepředají jakoukoliv formou Vaše osobní údaje kterékoliv třetí straně či do třetí země, aniž by předtím získali Váš výslovný souhlas s takovým krokem, či pokud by to bylo vyžadováno příslušným právním orgánem.

Kdykoliv nás můžete na následující adrese kontaktovat ohledně přístupu k Vaším osobním údajům, jejich opravě, zablokování či vymazaní:

KRKA ČR, s. r. o.
Sokolovská 79/192
186 00 Praha 8
Česká republika

Email: info.cz@krka.biz

Soubory "cookies"

Tzv."cookies" jsou malé soubory, které se ukládají na Váš počítač, když poprvé navštívíte konkrétní webovou stránku. Pokud danou webovou stránku navštívíte opakovaně, tato data jsou nahrána ze souboru cookie a webové stránky tento soubor cookie rozeznají. Účelem této technologie a takto získaných dat je zlepšení funkce webových stránek a Vašeho uživatelského komfortu.

Společnost Krka používá jednorázové soubory cookies pro jednotlivou relaci a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy na Vašem zařízení jistou dobu poté, co naše webové stránky opustíte. Pomocí jednorázových souborů cookies pro jednotlivé relace zjišťujeme počet návštěvníků našich webových stránek, zatímco pomocí trvalých souborů cookies zaznamenáváme Váš souhlas s Podmínkami použití našich webových stránek. Využíváme také trvalé soubory cookies pocházející z jiných webových stránek, soubory Google Analytics cookies, které používáme k zjištění, jak jste se na naše webové stránky dostali, která část obsahu našich webových stránek Vás nejvíce zajímá a jak dlouho v konkrétních sekcích našich webových stránek zůstanete.

Data získaná ze souborů cookies zpracováváme ke statistickým účelům, ale pouze v agregované formě tak, aby byla zachována anonymita uživatele, k diagnostice problémů s naším serverem, ke správě našich webových stránek a k informování veřejnosti o našich produktech a službách.

Většina webových prohlížečů ve svém základním nastavení umožňuje přijímat všechny soubory cookies. Kdykoliv ale můžete soubory cookie vymazat nebo odmítnout. Pokud chcete vymazat nebo odmítnout soubory cookies na Vašem zařízení, můžete tak učinit změnou nastavení webového prohlížeče. Více informací ohledně způsobů kontroly, vymazání nebo odmítnutí souborů cookies ve Vašem webovém prohlížeči můžete získat na následujících webových stránkách: www.aboutcookies.org.

Bezpečnostní opatření

Společnost Krka používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně dat před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. K zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, jež shromažďujeme pomocí internetu, používáme datové sítě, které jsou kromě jiných způsobů chráněny také moderním typem firewallu a heslem. Během procesu nakládání s osobními údaji přijímáme opatření navržená v rozumné míře tak, aby tyto údaje ochránily před ztrátou, zneužitím, neautorizovaným použitím, zveřejněním, pozměněním nebo zničením. Přestože nemůžeme v absolutní míře garantovat, že nedojde k žádné ztrátě, zneužití, neautorizovanému použití, zveřejnění, pozměnění nebo zničení dat, snažíme se těmto negativním událostem předcházet.

Neustálý rozvoj internetu vyžaduje občasné změny ve znění našich Podmínek použití a Zásad ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo provést v případě potřeby nezbytné změny.

Naposledy aktualizováno: listopad 2014

Nalgesin S 275 mg, potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Všechna práva vyhrazena. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto